امتحانات

نکته های قبل امتحان:

I. قبل هر امتحان ساعت دقیق امتحان را چک کنید.
II. نیم ساعت قبل هر امتحان در ساختمان باشید.
III. کارت ورود به جلسه را فراموش نکنید بدون کارت اجازه ورود به جلسه ندارید.

IV. اگر 10 دقیقه بعد از امتحان برسید اجازه امتحان دادن ندارید!
قوانين و مقررات امتحاني:
1.استفاده از موبایل به عنوان ماشین حساب و همراه داشتن کیف و جزوه سرجلسه تقلب محسوب میشود.
2.با دانشجویانی که نظم جلسه را برهم می زنند شدیداً برخورد خواهد شد.
3.رعایت سکوت در جلسه امتحانی الزامی است.
4.استفاده از هندزفری ، نگاه به برگه دیگران ، استفاده از یادداشت و جزوه و صحبت کردن به هر دلیلی تقلب محسوب شده و در صورت
تکرا ر حذف ترم می شوید
5.حتماً قبل از ترک کردن جلسه لسیت حضور غیاب را امضا کنید.
در صورت امضا نکردن و ترک جلسه مسئولیت آن عهده خود شما می باشد.
6.به هیچ عنوان حتی برگه های چک نویس خود را از جلسه خارج نکنید و تحویل مسئول جلسه دهید.
7.در صورت عدم حضور در جلسه نمره دانشجو صفر محسوب می شود و ملزم به گذراندن در ترم های بعدی می باشد.

امتحان مجدد فقط با شرایط زیر اخذ مي شود:

1.فوت نزدیکان ( پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، همسر)
ارائه اصل گواهی فوت
2.سفر حج
ارائه اصل گذرنامه(پاسپورت)به همراه بلیط
رفت وبرگشت
3.تصادف منجر به بستری دربیمارستان
ارائه اصل گواهی بستری از بیمارستان
4.زایمان
ارائه اصل گواهی تولد به همراه
شناسنامه خود

(باآرزوی موفقيت براي شما)
^